Park inn hotel Sharm El Sheikh

 • Main Image
  Project Name
 • Park inn hotel Sharm El Sheikh
  Project Name
 • Main building
  Project Name
 • Hotel rooms from swimming pool
  Project Name
 • Main lobby
  Project Name
 • Main lobby
  Project Name
 • Main restaurant
  Project Name
 • Land scape
  Project Name
 • Land scape
  Project Name
 • Land scape
  Project Name
 • Land scape details
  Project Name
 • Night view
  Project Name
 • The main entrance
  Project Name
 • Swimming pool
  Project Name
 • Main terrace
  Project Name
 • main ent.
  Project Name

Project Details

Project Description:

4 stars Hotel 385 key

Files: